maanantai 26.7.2021 | 03:48
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Uu-tis-ten viik-ko: Mi-ni-he-vo-nen ka-ve-ri-na – Pork-ka-na-pal-kal-la Bam-bi kuo-pii maa-ta ja Gem-ma nou-see ta-ka-ja-loil-leen

O-li-vi-a (13) ja Au-re-li-a (11) Kal-li-o-kos-ki pyy-si-vät koi-raa, mut-ta sit-ten ko-tiin tu-li-kin kak-si mi-ni-a-tyy-ri-he-vos-ta.

Kir-joit-ta-ja: San-ni A-ho
Ma 1.2.2021 klo 10:20 | päivitetty ma 10:23

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Muu-ta-ma vuo-si sit-ten Kal-li-o-kos-ki-en per-hees-sä ei ol-lut ai-nut-ta-kaan lem-mik-ki-ä. Per-heen kuo-pus-tyt-tä-ret kui-ten-kin kai-pa-si-vat e-läin-tä e-lä-mään-sä.

– Pyy-det-tiin, et-tä saa-tai-siin koi-ra. Is-kä kui-ten-kin sa-noi, et-tä o-te-taan sa-man tien he-vo-nen, ker-too O-li-vi-a Kal-li-o-kos-ki.

Lu-pa-us o-li lo-pul-ta lu-nas-tet-ta-va, kun tyt-tö-jen syn-ty-mä-päi-vä-kin lä-hes-tyi. He-vo-sen si-jaan i-sä E-sa Kal-li-o-kos-ki löy-si ne-tis-tä myyn-ti-il-moi-tuk-sen kah-des-ta mi-ni-a-tyy-ri-he-vo-ses-ta. Ja niin kä-vi, et-tä he-vo-set han-kit-tiin Per-hoon.

En-ti-seen na-vet-taan ra-ken-ne-tuis-sa kar-si-nois-sa a-su-vat Silvershoes Sundance Doll (Bambi) ja Shanimal Gemma.

Mi-ni-atyy-ri-he-vo-set o-vat luon-teel-taan rau-hal-li-si-a ja op-pi-vai-si-a. Bam-bi ja Gem-ma o-vat e-lel-leet yh-des-sä pit-kään ja ne o-vat tois-ten-sa par-hai-ta ka-ve-rei-ta. Mi-kä-li toi-nen ei o-le nä-kö-pii-ris-sä, toi-nen jää hir-nu-maan pe-rään. Luon-ne-e-ro-ja mi-neis-tä kui-ten-kin löy-tyy.

– Bam-bi on vä-hän junt-tura, ker-too Au-re-li-a.

Miniatyyrihevonen

Mineillä voivat ratsastaa vain pienet lapset. Tämä kuitenkin riippuu paljon hevosen rakenteesta, kunnosta ja koosta.

Ratsastuksen lisäksi minihevoset voi opettaa vetämään kärryjä sekä tekemään temppuja.

Rotu on jalostettu hevosista. Tunnetuimmat minihevosrodut ovat amerikkalainen miniatyyrihevonen, eurooppalainen miniatyyrihevonen ja falabelle.

Aurelia juoksuttaa Bambia. Bambi on hevosista pienempi ja se, joka tekee enemmän jekkuja.
Sanni Aho

He-vo-sis-ta Bam-bi on 9 vuot-ta ja Gem-ma 11. Mi-ni-a-tyy-ri-he-vo-set o-vat pit-kä-i-käi-si-ä ja saat-ta-vat e-lää jo-pa 30 vuo-ti-aik-si.

Gem-malla ty-töt o-vat rat-sas-ta-neet-kin, mut-ta nyt mi-nit al-ka-vat jää-dä ty-töil-le pie-nik-si. He-vo-set o-vat ol-leet tyt-tö-jen syn-ty-mä-päi-vi-en oh-jel-ma-nu-me-roi-na, jol-loin Gem-ma-kin kyl-läs-tyi rat-su-na o-le-mi-seen, ei-kä suos-tu-nut vii-meis-tä rat-sas-ta-jaa ot-ta-maan sel-kään-sä.

Gemma kyllästyi poseeraamiseen ja piehtaroi lumessa.
Sanni Aho

O-li-vi-a ja Au-re-li-a huo-leh-ti-vat he-vo-sil-le päi-vä-hei-nät ja pit-kän tal-vi-kar-van kas-vat-ta-neet he-pat tar-ke-ne-vat tal-vel-la lai-tu-mel-la. Yön-sä Gem-ma ja Bam-bi viet-tä-vät kar-si-nois-saan.

Ke-säl-lä ty-töt o-vat ra-ken-ta-neet es-te-ra-to-ja he-vo-sil-leen. O-li-vi-a ker-too myös piir-tä-vän-sä pal-jon ku-via he-vo-sis-taan. Bam-bi ja Gem-ma o-vat ka-ve-rei-ta, joi-den kans-sa puu-has-tel-les-sa har-mit u-noh-tu-vat.

Mi-ni-a-tyy-ri-he-vo-set syö-vät lä-hin-nä hei-nää, jo-ta kas-vaa riit-tä-väs-ti o-mis-sa pel-lois-sa. Bam-bi ja Gem-ma o-vat herk-ku-sui-ta, joil-le mais-tu-vat o-me-nat ja pork-ka-nat. Herk-ku-jen a-vul-la mi-nit te-ke-vät myös temp-pu-ja: Gem-ma kuo-pai-see käs-kys-tä maa-ta ja Bam-bi nou-see ta-ka-ka-vi-oil-leen.

– Pa-ras-ta he-vo-sis-sa on, et-tä nii-tä saa hoi-taa, O-li-vi-a sa-noo.

Gemman ja Bambin harja pysyy pois silmiltä, kun sen letittää pois edestä.
Sanni Aho

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.